صفحه اصلی > پرسش هاي متداول
.: پرسش هاي متداول

زمان اعطای گواهی نامه ها؟
  • گواهی نامه ها در پایان روز دوم به شرکت کنندگان اعطا می گردد.
  • در صورت عدم حضور نویسندگان مقالات گواهی نامه ها تا دو ماه بعد از برگزاری با دریافت هزینه 50/000 تومان خدمات اضافه در محل دبیرخانه تحویل داده خواهد شد.

امکان ثبت نام و شرکت در کارگاه ها برای دانشجویان؟
  • ثبت نام در کنفرانس امکان حضور دانشجویان در کارگاه ها را ایجاد می کند.
  • نام نویسی اشخاص برای کارگاه ها در روز کنفرانس صورت می گیرد.

فرمت مقاله و چکیده را از کجا پیدا کنیم؟


هزینه چقدر است؟

  • زیر عنوان ثبت نام و ارسال مقالات > هزینهها  etec.ir/fa/page.php
  • در ضمن هزینه ها را بعد از ثبت نام و از سامانه کاربران در بخش دریافت خدمات باید وارد کنید

آیا از حامیان پول دریافت میکنید؟

هدف این کنفرانس رسیدن به مرزها و معیارهای بین المللی بوده و در نتیجه از دولتی شدن و وابستگی دوری شده است. اگر به نامه های حامیان توجه کنید متوجه می شوید که تمام حمایت ها معنوی بوده و یک ریال پول از هیچ ارگانی دریافت نشده است.


پرداخت زود رس هزینه ها چه توجیهی دارد؟

پرداخت زودرس به جهت فراهم آوردن زمان لازم برای برنامه ریزی صحیح است. تعداد حقیقی و دقیق شرکت کنندگان و خدمات مربوط به آنان باید از چند ماه قبل برنامه ریزی شود. رها کردن موضوع شرکت و ثبت نام به روزهای آخر موجب هرج و مرج و بی برنامگی هایی می شود که  گریبانگیر اغلب کنفرانس های دیگر است.