صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

کمیته علمی هفتمین کنفرانس ETEC

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان/دانشگاه

1

جناب آقای دکتر شمس اردکانی

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

2

جناب آقای دکتر میثم طباطبائی

انجمن سوخت های زیستی ایران

3

جناب آقای دکتر محمدرضا شکوهی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت تهران)

4

جناب آقای دکتر نادر دشتی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت تهران)

5

جناب آقای دکتر محمد علی هاتفی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت تهران)

6

جناب آقای دکتر عسگر خادم وطنی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت تهران)

7

جناب آقای دکتر مهدی رستمی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت تهران)

8

جناب آقای دکتر سیدمحمد حسین شریفی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت محمود آباد)

9

جناب آقای دکتر پدرام عدالت خراسانی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت محمود آباد)

10

جناب آقای دکتر عبدالرحیم طاهری

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت محمود آباد)

11

جناب آقای دکتر غلامرضا صالحی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت محمود آباد)

12

جناب آقای دکتر حمید رضایی

دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت محمود آباد)

13

سرکار خانم دکتر مژگان عباسی

دانشگاه تهران

14

جناب آقای دکتر محمدحسین جهانگیر

دانشگاه تهران

15

جناب آقای دکتر شاهین رفیعی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

16

جناب آقای دکتر کیخسرو کریمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

17

جناب آقای دکتر مرتضی صادقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

18

سرکار خانم دکتر صفورا میرمحمد صادقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

19

جناب آقای دکتر رحیم حسن زاده

دانشگاه صنعتی ارومیه

20

جناب آقای دکتر حسین وحیدی

دانشگاه صنعتی سیرجان

21

جناب آقای دکتر میثم آتش فراز

دانشگاه صنعتی سیرجان

22

جناب آقای دکتر ابوالفضل مرادی

پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

23

جناب آقای مهندس کورش صفائی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

24

جناب آقای مهندس علیرضا مرادی

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

25

جناب آقای مهندس هادی رامین

سازمان ملی بهره‌وری ایران

26

جناب آقای دکتر حامد فرنام

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

27

سرکار خانم دکتر زهرا عابدی

دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

28

جناب آقای دکتر علیرضا کنی

دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

29

جناب آقای دکتر علیرضا میرزاحسینی

دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

30

جناب آقای دکتر اندیشه شیعه بیگی

دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

31

جناب آقای دکتر مصطفی پناهی

دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

32

جناب آقای دکتر علیرضا سیادتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

33

جناب آقای دکتر مسعود اسماعیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

34

سرکار خانم دکتر مریم لشگری زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

35

سرکار خانم دکتر فاطمه رضویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

36

جناب آقای دکتر اشکان عبدالی سوسن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

37

جناب آقای دکتر رامین صمدی اردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

38

جناب آقای دکتر سیدمهدی میرکاظمی نیارق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

39

جناب آقای دکتر شهرام قربانی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

40

جناب آقای دکتر محسن مزیدی شرف آبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق