صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی
.: کارگاه های آموزشی


دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نگهداشت انرژی ایران با همکاری موسسه علمی فرهنگی آوای شهیر به مدیریت امیر خادم در نظر دارد به منظور افزایش میزان رضایت شرکت کنندگان و کیفیت برگزاری کنفرانس، تعدادی کارگاه آموزشی در محل برگزاری کنفرانس (اتاق بازرگانی ایران) را ارائه نماید. نظر به ظرفیت محدود این کارگاه ها، از متقاضیان محترم تقاضا می گردد تا هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام در کارگاه های مورد نظر خود اقدام نمایند.از متقاضیان محترم تقاضا می­ شود تا در اسرع وقت نسبت به واریز وجه کارگاه (های) مورد نظر ایشان
به حساب 
3274292161   
شماره کارت  6457 9171 3377 6104 
شماره شبا  61  2921  3274  0000  0000  0120  90 
بانک ملت شعبه دانشگاه امیرکبیر به نام کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی و محیط زیست/ شهریار عامری  اقدام نموده و رسید آن را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

نکته: برای ثبت نام در کارگاه های آموزشیعضو کاربران سایت شده و در سامانه کاربری در قسمت 
خدمات، کارگاه (های) مورد نظر خود را انتخاب و سپس از طریق ارسال فیش، فیش خود را ارسال نمائید.

در صورت تلاقی بین کارگاه (های) ثبت نامی با زمان ارائه مقاله شرکت­ کنندگان، امکان جابجایی زمان ارائه در روز کنفرانس و هماهنگی با مسئول مربوطه وجود خواهد داشت.