صفحه اصلی > کارگاه زیرو انرژِی
.: کارگاه زیرو انرژِی

 ساختمان زیروانرژیارائه دهنده:

فرزاد نجفی 
(پژوهنده ارشد پژوهشکده انرژی پژوهشگاه صنعت نفت)


سر فصل مطالب:

  • معرفی ساختمان زیروانرژی
  • انواع ساختمان های زیروانرژی
  • وضعیت مصرف انرژی در بخش ساختمان
  • مزایا و معایت ساختمان های زیرو انرژی
  • طراحی ساختمان با رویکرد انرژی
  • روند جهانی توسعه ساختمان های زیروانرژی
  • نمونه ساختمان های زیروانرژی
  • سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی در ایران
  • ساختمان سبز و انواع ساختمان های با مصرف انرژی کم
  • ملاحظات طراحی ساختمان زیروانرژی


PDF editor_file/کارگاه زیروانرژی-1.pdf