پوستر کنفرانس

صفحه اصلی > انجمنها و شرکتها
.: انجمنها و شرکتها

 
چرا صنعت انگیزه ندارد؟شرکتهای صنعتی چگونه میتوانند شرکت کنند؟ (البته آنها که انگیزه دارند!)انجمنهای خدماتی و صنعتی چطور میتوانند شرکت کنند؟
یک جایزه ارزشمند و موثر که میتواند نتایج بهتری به بار آورد به چه حمایتهایی نیاز دارد؟